BENDROJI PASLAUGŲ SUTARTIS

Antaujinta sutartis įsigaliojo: 2015-02-04

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši Sutartis sudaroma tarp „Elektromobiliai“, UAB (Sutartyje toliau apibrėžiama ir apsiribojama konkrečia paslauga, kuri toliau vadinama autoPildyk) ir Kliento.
1.2. Sutarties objektas: šia Sutartimi yra nustatomos pagrindinės sąlygos tarp Kliento ir autoPildyk, Klientui registruojantis Sistemoje, atsidarant autoPildyk Sąskaitą bei naudojantis kitomis autoPildyk teikiamomis paslaugomis. Šios Sutarties Priedais, Susitarimais, Taisyklėmis, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis, yra nustatomos atskirų autoPildyk teikiamų paslaugų sąlygos ir tokios sąlygos Klientui įsigalioja, Klientui pradėjus naudotis atitinkamomis paslaugomis.
1.3. Šios Sutarties Priedai yra susitarimai, kuriais Klientas ir autoPildyk susitaria dėl naudojimosi atitinkamomis Prieduose nurodytomis paslaugoms. Prieduose nustatytos sąlygos yra specialiosios (turinčios viršenybę) nuostatos kitų Sutarties nuostatų atžvilgiu. Klientui pradėjus naudotis paslaugomis, kuriomis iki to laiko nesinaudojo, papildomai pradedami taikyti atitinkami Sutarties Priedai. Jei naujai pasirinktų paslaugų teikimui būtina papildomai patvirtinti Kliento tapatybę, pateikti papildomus dokumentus, naujai pasirinktos paslaugos pradedamos teikti tik Klientui atlikus autoPildyk nurodytus veiksmus.
1.4. Pagrindinės Sutartyje naudojamos Sąvokos:
autoPildyk – internetiniu adresu www.autopildyk.lt pasiekiama Sistema ir prie jos prijungta ir/arba susyjusi fizinė įranga, skirta Kliento elektromobilių įkrovimo paslaugų aktyvavimui, valdymui ir papildomai numatytų paslaugų teikimui, laikantis šioje Sutartyje ir Sutarties prieduose nustatytos tvarkos ir taisyklių.
Klientas – Sistemoje užsiregistravęs ir Paskyrą sukūręs fizinis arba juridinis asmuo.
Kliento identifikacija – Kliento tapatybės nustatymas pagal Sistemoje nurodytas procedūras.
Elektromobilis - išskirtinai tik elektros energijos pagalba varoma transporto priemonė, neturinti tradicinio, vidaus degimo, variklio (transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio); LR įregistruotą ir techniškai tvarkinga - LR eisme turinti teisę dalyvaujanti transporto priemonė, atitinkanti nustatytus techninius reikalavimus, kurie taikomi Lietuvos Respublikoje atliekant privalomąją techninę apžiūrą.
Elektromobilio (Elektromobilių) valdytojas - Transporto priemonės tiesioginis valdytojas (savininkas) turintis nuosavybęs teisę į valdomą transporto priemonę ir užtikrinantis viešajame eisme dalyvaujančios(ių) transporto priemonės(ių) techninę būklę, registravimą ir kitas prievoles.
Mokėjimo priemonė – bet kokia mokėjimo priemonė, kurią Sistema leidžia susieti su autoPildyk Sąskaita ir šios mokėjimo priemonės pagalba atlikti mokėjimo pervedimus.
autoPildyk Programėlė – pagalbinė mobilioji programa, įdiegiama ir naudojama mobiliuosiuose įrenginiuose.
Paskyra – Registravimosi kompiuterinėje sistemoje rezultatas, kurios metu įrašomi užsiregistravusio asmens duomenys, jam suteikiamas registravimosi vardas, apibrėžiamos jo teisės sistemoje.
Priimtina kalba – lietuvių kalba.
Priedas – susitarimas tarp autoPildyk ir Kliento dėl atskirų autoPildyk teikiamų paslaugų teikimo ir naudojimosi sąlygų. Priedas gali būti įvardijamas kaip susitarimas, taisyklės, paslaugų teikimo sutartis, deklaracija, planas ar bet kaip kitaip. Priedas yra šios Sutarties neatskiriama dalis.
Sistema – programinis sprendimas, esantis autoPildyk priklausančiuose internetiniuose puslapiuose, kuris vystomas autoPildyk ir naudojamas autoPildyk paslaugų teikimui.
Sutartis – susitarimas tarp Kliento ir autoPildyk, apimantis šią Bendrąją paslaugų sutartį bei visas kitas sąlygas ir dokumentus (Priedus, Susitarimus, Taisykles, Deklaracijas ir kt.), įskaitant, bet neapsiribojant, internetinės svetainės, į kurią pateikiamos nuorodos šioje Bendrojoje paslaugų sutartyje.
Slaptažodis (Slaptažodžiai) – bet koks Sistemoje sukurtas Kliento kodas ar autoPildyk Klientui pateiktas kodas, skirtas priėjimui prie Paskyros ar atskiros autoPildyk teikiamos paslaugos inicijavimui ir valdymui, mokėjimo operacijos inicijavimui, autorizavimui, vykdymui, tvirtinimui.
Šalis – autoPildyk arba Klientas.
Vartotojas - fizinis asmuo, kuris pagal Bendrąją paslaugų sutartį ir jos Priedus veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su jo verslu ar profesine veikla.

2. REGISTRACIJA SISTEMOJE IR PASKYROS SUKŪRIMAS

2.1. Klientas, norėdamas pradėti naudotis autoPildyk paslaugomis, turi užsiregistruoti Sistemoje. autoPildyk turi teisę neregistruoti naujo Kliento, nenurodydama priežasčių, tačiau autoPildyk užtikrina, kad atsisakymas registruoti visada bus pagrįstas svarbiomis priežastimis, kurių autoPildyk neprivalo atskleisti.
2.2. Registracijos Sistemoje metu Klientui sukuriama Paskyra. Paskyra yra asmeninė ir ja naudotis (prie jos prisijungti) turi teisę tik jos savininkas. Klientui užsiregistravus Sistemoje ir sukūrus Paskyrą, jam automatiškai sukuriama autoPildyk Sąskaita, kuri veikia paslaugų Sutartyje aprašytu principu.
2.3. Klientas gali turėti tik vieną Paskyrą. Paskyra yra sukuriama tik fiziniam asmeniui, vairuojančiam ir/arba įsigyjusiam elektromobilį. Jei fizinis asmuo Sistema ketina naudotis kaip juridinio asmens atstovas, tokiu atveju asmuo patvirtina, kad jis yra juridinio asmens tinkamas ir įgaliotas atstovas, pateikdamas papildomai reikalingus duomenis, priklausančius juridiniam asmeniui.
2.4. Sutartis įsigalioja Klientui užsiregistravus Sistemoje, susipažinus su šios Sutarties sąlygomis ir elektroniniu būdu išreiškus savo sutikimą jų laikytis, ir galioja neterminuotai.
2.5. Kliento užsiregistravimas Sistemoje reiškia Kliento patvirtinimą, kad jis sutinka su Sutarties sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis. Klientas, registruodamasis Sistemoje, patvirtina, kad:
2.5.1. jei Klientas yra fizinis asmuo – patvirtina, kad jis yra sulaukęs 16 metų amžiaus. Asmenims, nesulaukusiems 16 metų amžiaus, naudotis autoPildyk paslaugomis draudžiama. Jei Klientas fizinis asmuo nėra sulaukęs 16 metų amžiaus, jis taip pat patvirtina, kad su Kliento registracija Sistemoje sutinka Kliento atstovai pagal įstatymą (tėvai/globėjai). autoPildyk turi teisę bet kada pareikalauti pateikti raštišką (taip pat ir patvirtintą notaro) Kliento atstovų pagal įstatymą (tėvų/rūpintojų/globėjų) sutikimą. Jei Klientas per autoPildyk nustatytą terminą nepateiks raštiško sutikimo, autoPildyk nedelsiant sustabdys visų ar dalies paslaugų teikimą.
2.5.2. jei Klientas atstovauja juridinį asmenį – jis patvirtina, kad yra tinkamai išrinktas ar paskirtas to juridinio asmens atstovas bei patvirtina, kad jo atstovaujamas juridinis asmuo yra tinkamai įsteigtas bei teisėtai veikiantis.
2.6. Klientas patvirtina, kad registracijos Sistemoje metu pateikė teisingus duomenis apie save ir kad vėliau, Paskyroje keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, pateiks tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Klientui.
2.7. Sutartyje ar Sistemoje numatytais atvejais Klientas turi patvirtinti Paskyrą, naujos paslaugos ar paslaugos dalies teikimą, atlikti Kliento identifikaciją tam, kad autoPildyk pradėtų ar tęstų paslaugų teikimą. Kliento identifikacijos procedūros atlikimu, Paskyros ir naujų paslaugų teikimo patvirtinimu siekiama Kliento bei autoPildyk interesų apsaugos.
2.8. autoPildyk turi teisę reikalauti tokių dokumentų, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti Klientą ir/ar gauti reikšmingą informaciją apie Klientą, kuri būtina tinkamam autoPildyk paslaugų teikimui. Konkretūs pateiktini dokumentai bus nurodyti Klientui skirtame pranešime apie būtinybę atlikti patvirtinimo procedūrą.
2.9. Vykdant Kliento identifikaciją, autoPildyk turi teisę reikalauti, kad Klientas atliktų šiuos veiksmus:
2.9.1. Pateiktų autoPildyk reikalaujamų dokumentų kopijas arba notaro ar kito valstybės įgalioto asmens patvirtintų dokumentų kopijas;
2.10. Atskirais atvejais, vykdant teisės aktų nustatytas pareigas arba jei to reikalauja pačių reikalaujamų dokumentų tipas (pvz. būtina pateikti dokumento originalą), autoPildyk turi teisę reikalauti iš Kliento atlikti Kliento identifikacijos procedūrą konkrečiu autoPildyk nurodytu būdu (pvz. atvykti į autoPildyk skyrių).
2.11. autoPildyk turi teisę pareikalauti iš Kliento papildomos informacijos ir/ar dokumentų, kiek tai susyje su Kliento atliekamomis operacijomis, naudojantis autoPildyk paslaugomis. autoPildyk turi teisę pareikalauti, kad pateikiamos dokumentų kopijos būtų išverstos į autoPildyk Priimtiną kalbą. Visi dokumentai ir informacija parengiami bei pateikiami Kliento sąskaita. Jei Klientas per autoPildyk nustatytą terminą nepateiks papildomos informacijos ir/ar dokumentų, autoPildyk turi teisę sustabdyti visų ar dalies paslaugų teikimą Klientui.
2.12. Klientas privalo atlikti Kliento identifikacijos procedūrą Sutartyje numatyta tvarka.
2.13. Klientui yra draudžiama turėti daugiau nei vieną Paskyrą Sistemoje bei registruojantis Sistemoje pateikti neteisingus savo duomenis. Jei Klientas pateikė neteisingus savo duomenis, jis privalo juos ištaisyti, o jeigu dėl duomenų netikslumo Klientas yra susikūręs keletą Paskyrų, Klientas privalo apie tai pranešti autoPildyk, kad sukurtos Paskyros būtų apjungtos į vieną Paskyrą. Šios nuostatos pažeidimo atveju Klientas gali būti blokuojamas, neteisėtos operacijos pripažintos netikromis, o duomenys, esant būtinybei, perduoti teisėsaugos institucijoms.

3. DRAUDŽIAMA VEIKLA

3.1. Klientas, naudodamasis autoPildyk paslaugomis, neturi teisės:
3.1.1. nesilaikyti Sutarties, įstatymų ir kitų teisės aktų;
3.1.2. pažeisti autoPildyk ir trečiųjų asmenų teises į jiems priklausančius prekių ženklus, autorines teises, komercines paslaptis ir kitas intelektinės nuosavybės teises;
3.1.3. teikti autoPildyk melagingą, klaidinančią ar neteisingą informaciją;
3.1.4. teikti tretiesiems asmenims melagingą, klaidinančią ar neteisingą informaciją apie autoPildyk ir bendradarbiavimą su autoPildyk;
3.1.5. platinti kompiuterinius virusus ir imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti sistemų darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą sistemoms, įrangai ar informacijai;
3.1.6. imtis bet kokių kitų tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų autoPildyk paslaugų teikimą Klientui ar tretiesiems asmenims ar sutrikdytų Sistemos veikimą;
3.1.7. teikti įstatymų uždraustas ar viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujančias paslaugas.
3.2. Visus tiesioginius nuostolius, baudas ir kitas pinigines sankcijas, skirtas autoPildyk dėl Sutarties 3 punkto nesilaikymo, atlygins Klientas

4. ŠALIŲ PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS IR KLIENTŲ KONSULTAVIMAS

4.1. Klientas patvirtina, jog sutinka, kad autoPildyk pranešimus Klientui pateiktų patalpinant juos Sistemos internetiniame puslapyje ir siunčiant elektroninio pašto adresu, kurį Klientas nurodė registracijos Sistemoje metu arba siunčiant paštu adresu, kurį Klientas nurodė registracijos Sistemoje metu arba siunčiant SMS pranešimą atvejais, kai Klientas registruodamasis nurodė tik mobilaus telefono numerį. Klientas patvirtina, kad autoPildyk pranešimas, pateiktas bet kuriuo iš paminėtų būdų, bus pateiktas tinkamai. Pranešimai paštu siunčiami tik tuo atveju, jei Klientas nenurodė savo el. pašto. Jei tokie pranešimai nesusiję su esminiu Sutarties sąlygų keitimu, bus laikoma, kad Klientas pranešimą gavo per 24 valandas nuo jo patalpinimo Sistemos internetiniame puslapyje ar išsiuntimo Klientui elektroniniu paštu arba SMS pranešimu momento. Jei pranešimas siunčiamas paštu, bus laikoma, kad Klientas jį gavo praėjus 5 (penkioms) darbo dienoms nuo jo išsiuntimo, išskyrus atvejus, kai Klientas pranešimą paštu faktiškai gauna vėliau nei šioje Sutarties dalyje nustatytais terminais.
4.2. Jei autoPildyk pranešimas susijęs su esminiu Sutarties sąlygų keitimu, apie jį Klientas informuojamas prieš 60 (šešiasdešimt) dienų. Laikoma, kad Klientas pranešimą gavo ir Sutarties sąlygų pakeitimas įsigalioja per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tokio pranešimo patalpinimo Sistemos internetiniame puslapyje, išsiuntimo Klientui elektroniniu paštu arba kitomis priemonėmis, kurias registruodamasis nurodė Klientas (paštu arba SMS pranešimu su nuoroda į atitinkamą interneto puslapį).
4.3. 60 (šešiasdešimties) dienų įspėjimo terminas netaikomas ir pranešimai įteikiami Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, jei:
4.3.1. Sutarties sąlygos keičiamos dėl teisės aktų privalomų reikalavimų pasikeitimų;
4.3.2. Paslaugų kainos yra sumažinamos;
4.3.3. Atsiranda nauja paslauga ar nauja paslaugos dalis, kuria Klientas savo pasirinkimu gali naudotis arba nesinaudoti.
4.4. Neesminiais Sutarties pakeitimais laikomi stiliaus ar gramatikos pataisymai, sakinio, Sutarties punktų, skyrių performulavimas, perkėlimas aiškumo vardan, pavyzdžių prie straipsnių pateikimas ir panašūs pakeitimai.
4.5. Klientas įsipareigoja reguliariai, tai yra bent vieną kartą per dieną, tikrinti savo elektroninio pašto dėžutę ar kitas pranešimų gavimo priemones, kurias nurodė Paskyroje, bei Sistemos internetinius puslapius, kad laiku pastebėtų pranešimus apie Sutarties pakeitimus.
4.6. Visi Šalių pranešimai turi būti siunčiami Priimtina kalba arba ta kalba, kuria surašyta Sutartis buvo pateikta susipažinti Klientui.
4.7. Klientas privalo patalpinti, o įvykus pasikeitimams, nedelsiant (ne vėliau kaip per vieną darbo dieną) atnaujinti Paskyroje kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei Kliento adresą), kuriais autoPildyk galėtų operatyviai susisiekti su Klientu ar jo atstovais. Jei Klientas Paskyroje neatnaujins pasikeitusių kontaktinių duomenų, visos pasekmės dėl autoPildyk pranešimų neįteikimo teks Klientui.
4.8. Visais su Sistema ir Sutarties vykdymu susijusiais klausimais Klientas gali gauti konsultaciją, atsiųsdamas savo klausimą elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ar paskambinęs Klientų aptarnavimo telefonu. Kliento pranešimai, susiję su šia Sutartimi, siunčiami elektroninio pašto adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba Sutartyje nurodytu adresu.
4.9. autoPildyk iš anksto, Sutarties 8.1 punkte nustatyta tvarka, informuos Klientą apie žinomus ir galimus Sistemos bei trečiųjų asmenų, kuriuos autoPildyk pasitelkia paslaugų teikimui, sistemų ar įrangos techninius sutrikimus, turinčius įtakos autoPildyk paslaugų teikimui.
4.10. autoPildyk gali nevaržomai keisti techninį paslaugų integravimo sprendimą bet kuriuo metu.

5. SUTARTIES PAKEITIMAI

5.1. autoPildyk turi teisę vienašališkai keisti ir/ar pildyti Sutarties sąlygas, laikydamasi Sutarties 4.1-4.4 punktuose numatytos informavimo tvarkos.
5.2. Klientas neturi teisės vienašališkai keisti šios Sutarties sąlygų.
5.3. Jei Klientas nesutinka su Sutarties sąlygų pakeitimais ar papildymais, jis turi teisę atsisakyti autoPildyk paslaugų teikimo ir nutraukti Sutartį, informuodamas apie tai autoPildyk prieš 30 dienų. Kliento naudojimasis autoPildyk paslaugomis po Sutarties sąlygų pakeitimo ar papildymo reikš Kliento sutikimą su Sutarties sąlygų pakeitimu ar papildymu.
5.4. Sutarties Priedai yra keičiami atitinkamame Priede nurodyta tvarka. Jei Priede nenurodyta jo pakeitimo tvarka, taikoma šioje Sutartyje numatyta pakeitimų ir informavimo apie pakeitimus tvarka.
5.5. Šalys gali atskiru raštišku susitarimu sutarti dėl papildomų sąlygų, kurios nenumatytos Sutartyje ar Prieduose, arba dėl kitokių sąlygų nei numatytos Sutartyje ar Prieduose. Toks susitarimas taps neatskiriama Sutarties dalimi. Susitarimo projektą, Klientui pageidaujant, parengs autoPildyk ir persiųs Klientui faksu arba el. paštu (susitarimas gali būti ir deklaracijos formos). Jeigu Klientas sutinka su pateiktu projektu, Klientas pasirašys projektą ir persiųs autoPildyk faksu arba el. paštu skenuotą dokumento kopiją. autoPildyk turi teisę pareikalauti, kad Klientas susitarimą atsiųstų paštu su originaliu Kliento parašu. Toks susitarimas įsigalioja nuo pasirašyto susitarimo persiuntimo autoPildyk, t. y. autoPildyk parašas ant susitarimo neprivalomas ir autoPildyk pasirašyto susitarimo Klientui atgal siųsti neprivalo.

6. PASLAUGŲ TEIKIMO SUSTABDYMAS. SUTARTIES NUTRAUKIMAS (PASKYROS PANAIKINIMAS)

6.1. autoPildyk turi teisę savo pasirinkimu ir atsižvelgdama į konkrečią situaciją vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo taikyti vieną ar kelias iš šių priemonių:
6.1.1. sustabdyti visų ar dalies paslaugų teikimą Klientui;
6.1.2. apriboti Kliento priėjimą prie Paskyros;
6.1.3. sulaikyti Kliento lėšas už papildomai apmokęstinamų paslaugų apmokėjimus, dėl kurių kilo ginčas;
6.1.4. atsisakyti teikti paslaugas.
6.2. Sutarties 6.1 punkte nurodytos priemonės Klientui gali būti taikomos tik šiais išimtiniais atvejais:
6.2.1. jei Klientas iš esmės pažeidžia Sutartį ar jos Priedus arba kyla visiškai reali grėsmė, kad Klientas gali iš esmės pažeisti Sutartį ar jos Priedus;
6.2.2. jei Kliento vykdoma veikla naudojantis autoPildyk Sąskaita galėtų pakenkti autoPildyk dalykinei reputacijai;
6.2.3. jei Klientas nesilaiko Sutarties 7 skyriaus reikalavimų;
6.2.4. jei dėl paslaugų tolimesnio teikimo gali iš esmės nukentėti trečiųjų asmenų pagrįsti interesai;
6.2.5. teisės aktuose nustatytais atvejais;
6.2.6. kitais Sutartyje ar jos Prieduose numatytais atvejais.
6.3. Sutarties 6.5 punktu numatytų ribojimų paskirtis yra apsaugoti autoPildyk, kitus trečiuosius asmenis bei Klientą nuo galimų piniginių sankcijų, nuostolių atsiradimo ar kitų neigiamų pasekmių.
6.4. Apie tokias 6.5 punkte nurodytas priemones autoPildyk Klientą informuos nedelsiant (per vieną valandą), o apie galimybę susigrąžinti Klientui priklausančias lėšas autoPildyk Klientą informuos per 2 (dvi) darbo dienas nuo paslaugų teikimo sustabdymo.
6.5. autoPildyk, turėdama pagrįstus įtarimus, kad Klientas vykdo ar per Kliento paskyrą yra ar gali būti vykdomas pinigų plovimas, terorizmo finansavimas ar kitokia nusikalstama veikla, turi teisę be įspėjimo sustabdyti kelių ar visų paslaugų teikimą Klientui nepateikiant jokio paaiškinimo ar pranešimo iki kol nebus visiškai paneigti ar patvirtinti pagrįsti įtarimai.
6.6. Klientas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs autoPildyk prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
6.7. autoPildyk turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir jos Priedus bei atsisakyti teikti paslaugas, nenurodydama priežasties, informavusi apie tai Klientą prieš šešiasdešimt dienų šios Sutarties 4 skyriuje numatytomis priemonėmis.
6.8. Sutarties nutraukimo atveju, autoPildyk iš Klientui priklausančių išmokėti lėšų išskaičiuoja Kliento autoPildyk mokėtinas sumas už autoPildyk suteiktas paslaugas Klientui, valstybei ar tretiesiems asmenims sumokėtas baudas, netesybas, nuostolius ir kitas sumas, kurias autoPildyk patyrė ar sumokėjo dėl Kliento kaltės. Klientas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pervesti nurodytas sumas į autoPildyk nurodytą sąskaitą. Jei autoPildyk atgaus dalį tretiesiems asmenims sumokėtų sumų, atgautas sumas autoPildyk įsipareigoja grąžinti Klientui.

7. KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

7.1. Šalys įsipareigoja saugoti viena kitos techninę ir komercinę informaciją, išskyrus viešai prieinamą informaciją, kurią sužinojo vykdydamos Sutartį, bei neperduoti jos tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies ar jos įgaliotų atstovų sutikimo.
7.2. Šalys užtikrina asmens duomenų, gautų vykdant šią Sutartį, saugumą. Asmens duomenys naudojami tiek, kiek reikia šiai Sutarčiai įgyvendinti. Tretiesiems asmenims minėti duomenys negali būti atskleisti be šių duomenų subjekto sutikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
7.3. Asmens duomenų saugojimo terminas yra 10 (dešimt) metų (skaičiuojant nuo civilinių santykių nutraukimo momento). Pasibaigus asmens duomenų tvarkymo laikui, Šalis jos turimus asmens duomenis sunaikina.
7.4. Klientas įsipareigoja apsaugoti ir neatskleisti bet kokių pagal šią Sutartį jo paties sukurtų ar jam suteiktų Slaptažodžių ar kitokių mokėjimo priemonių personalizuotų saugumo požymių tretiesiems asmenims ir neleisti kitiems asmenims naudotis paslaugomis Kliento vardu. Jei Klientas nesilaikė šio įsipareigojimo ir/ar galėjo, bet neužkirto tam kelio ir/ar tokius veiksmus atliko tyčia ar dėl didelio savo neatsargumo, Klientas pilna apimtimi prisiima dėl to patirtus nuostolius bei įsipareigoja atlyginti kitų asmenų nuostolius, jei jie buvo patirti dėl Kliento nurodytų veiksmų/neveikimo.
7.5. Jei Klientas praras Paskyros Slaptažodį ar kitus Slaptažodžius ar jis (jie) bus atskleisti ne dėl Kliento ir ne dėl autoPildyk kaltės arba jeigu iškilo ar gali iškilti reali grėsmė Kliento Paskyrai, Klientas įsipareigoja nedelsdamas pasikeisti Slaptažodžius, o jei to jis neturi galimybės padaryti, nedelsdamas (bet ne vėliau kaip per vieną kalendorinę dieną) apie tai informuoti autoPildyk 4 skyriuje nurodytomis informavimo priemonėmis. autoPildyk neatsakys už dėl neinformavimo atsiradusias pasekmes.
7.6. autoPildyk, gavusi Sutarties 7.5 punkte nurodytą Kliento pranešimą, nedelsiant sustabdys priėjimą prie Kliento Paskyros ir autoPildyk paslaugų teikimą iki naujo Slaptažodžio Klientui suteikimo.
7.7. autoPildyk atkreipia Kliento dėmesį, jog elektroninis paštas, susiejamas su autoPildyk Sąskaita, o taip pat ir kitos priemonės (pvz. mobilaus telefono numeris), kurios Kliento pasirinkimu yra susiejamos su autoPildyk Sąskaita, yra naudojamos kaip bendravimo su Klientu ir/arba Kliento identifikavimo priemonės, todėl šios priemonės ir prisijungimai prie jų turi būti saugomi Kliento. Klientas yra visiškai atsakingas už savo elektroninio pašto prisijungimo bei kitų jo naudojamų priemonių ir prisijungimų prie jų slaptažodžių apsaugą. Slaptažodžiai yra slapta informacija, už kurios atskleidimą ir už visas operacijas, atliktas suvedus atitinkamai Paskyrai ar kitai mokėjimo priemonei taikomą Kliento Slaptažodį, atsakingas pats Klientas. autoPildyk rekomenduoja įsiminti Slaptažodžius ir neužrašyti, neįvesti jų jokiose priemonėse, kurios gali būti pamatytos kitų asmenų.
7.8. autoPildyk turi teisę perduoti visą surinktą svarbią informaciją apie Klientą ir jo veiklą teisėsaugos institucijoms, jei tokią pareigą nustato teisės aktai bei siekiant nustatyti, ar nebuvo ir nebus pažeista ši Sutartis bei atitinkami teisės aktai.

12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Kiekviena Šalis yra atsakinga už visas baudas, netesybas, nuostolius, kylančius kitai Šaliai dėl kaltosios Šalies padaryto Sutarties pažeidimo. Kaltoji Šalis įsipareigoja atlyginti nukentėjusiai Šaliai dėl tokios atsakomybės kilimo patirtus tiesioginius nuostolius. autoPildyk atsakomybė pagal Sutartį visais atvejais ribojama vadovaujantis šiomis nuostatomis:
8.1.1. autoPildyk atsakys tik už tiesioginius nuostolius, patirtus dėl autoPildyk padaryto tiesioginio ir esminio Sutarties pažeidimo, ir tik už tokius, kuriuos autoPildyk galėjo protingai numatyti Sutarties pažeidimo metu;
8.1.2. autoPildyk sukeltų nuostolių kompensacija pažeidus šią Sutartį negali viršyti 3 (trijų) paskutinių mėnesių komisinių vidurkio, kuriuos Klientas sumokėjo autoPildyk už suteiktas paslaugas. Šis ribojimas taikomas visiems to mėnesio pažeidimams kartu sudėjus. Jeigu 3 (trijų) mėnesių vidurkis negali būti paskaičiuotas, tuomet kompensacija negali viršyti 200 EUR (dviejų šimtų eurų) ribos.
8.1.3. autoPildyk visais atvejais neatsakys už Kliento negautą pelną ir pajamas, reputacijos praradimą, verslo praradimą ar žlugimą, netiesioginius nuostolius;
8.1.4. autoPildyk atsakomybės ribojimai nebus taikomi, jeigu tokius ribojimus draudžia taikytina teisė.
8.2. autoPildyk neužtikrina nepertraukiamos Sistemos veiklos, kadangi Sistemos veiklą gali įtakoti (trikdyti) daugybė veiksnių, kurių autoPildyk nekontroliuoja. autoPildyk stengsis garantuoti kiek įmanoma sklandesnį Sistemos veikimą, tačiau autoPildyk neatsakys už pasekmes, atsirasiančias dėl Sistemos veiklos sutrikimų, jei tokie sutrikimai atsiras ne dėl autoPildyk kaltės.
8.3. Dėl autoPildyk kontroliuojamų priežasčių Sistema gali neveikti ir už tai autoPildyk kompensacijos nesuteiks, jeigu Sistema buvo pasiekiama daugiau kaip 99% (devyniasdešimt devynis procentus) viso laiko, skaičiuojant ne mažiau kaip 3 (trijų) mėnesių vidurkį.
8.4. Sistemos veiklos sutrikimais nebus laikomi atvejai, kai autoPildyk laikinai, tačiau ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms, ribos prisijungimą prie Sistemos dėl Sistemos remonto, tobulinimo darbų ir kitų panašių atvejų, ir jeigu apie tokius atvejus autoPildyk informuos Klientą mažiausiai prieš 2 (dvi) kalendorines dienas.
8.5. autoPildyk neatsako:
8.5.1. už Sistemoje pakeistus Kliento duomenis ar kitą informaciją, jeigu Klientas neapsaugojo savo Slaptažodžių, identifikacijos priemonių ir dėl to jie/jos tapo žinomi kitiems asmenims, taip pat už nusikalstamus trečiųjų asmenų veiksmus ar operacijas, atliktas panaudojant suklastotus ir/ar neteisėtus dokumentus ar neteisėtai gautus duomenis.
8.5.2. už bankų, atsiskaitymo sistemų ir kitų trečiųjų šalių padarytas klaidas.
8.5.3. už pasekmes, kilsiančias dėl bet kokių autoPildyk įsipareigojimų vykdymo sutrikimo dėl priežasčių, kurias sukėlė trečioji šalis, kurios autoPildyk nekontroliuoja.
8.5.4. už pasekmes, kilsiančias autoPildyk teisėtai nutraukus Sutartį, panaikinus Kliento Paskyrą ar apribojus priėjimą prie jos, taip pat apribojus/nutraukus dalies paslaugų teikimą.
8.5.5. už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir nuostolius, jeigu įsipareigojimai nebuvo vykdomi ar žala buvo padaryta autoPildyk atliekant įstatymų nustatytas pareigas.
8.6. Klientas garantuoja, kad visi Kliento veiksmai, susiję su Sutarties vykdymu, atitiks Lietuvos Respublikos ir tos valstybės, kurioje tie veiksmai atliekami, įstatymus.
8.7. Klientas visiškai atsako už duomenų ir nurodymų, pateiktų autoPildyk ir pildant dokumentus Sistemoje teisingumą.
8.8. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, įrodytų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Klientas apie atsiradusias force majeure aplinkybes, trukdančias įvykdyti Sutartį, privalo raštu pranešti autoPildyk per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. autoPildyk apie atsiradusias force majeure aplinkybes praneš Klientui elektroniniu paštu arba Sistemos internetinėje svetainėje.

9. KLIENTO GINČAI SU autoPildyk

9.1. autoPildyk siekia visus ginčus su Klientais išspręsti taikiai, greitai ir Šalims priimtinomis sąlygomis, todėl iškilus ginčui Klientai raginami visų pirma kreiptis tiesiogiai į autoPildyk.
9.2. Klientas gali pateikti bet kokią pretenziją ar skundą dėl autoPildyk teikiamų paslaugų atsiųsdamas pranešimą elektroniniu paštu adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba paskambindamas Klientų aptarnavimo telefonu.
9.3. autoPildyk ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų išnagrinės Kliento pretenziją ar skundą ir apie priimtą sprendimą informuos Klientą.
9.4. Jei Kliento netenkins autoPildyk priimtas sprendimas, Klientas turi teisę pasinaudoti kitais teisėtais savo teisių gynimo būdais.
9.5. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai ar kitais neteisminiais ginčų sprendimo būdais, ginčą sprendžia Lietuvos Respublikos teismai įstatymų nustatyta tvarka pagal „autoPildyk.LT“ valdančio juridinio asmens buveinės vietą.
9.6. Šiai Sutarčiai, jos Priedams, o taip pat ir Šalių Sutartimi nesureguliuotiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė, įskaitant ir atvejus, kai ginčą tarp Kliento ir autoPildyk kompetentingas nagrinėti kitos valstybės nei Lietuvos Respublikos teismas.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Klientas patvirtina, kad turi visus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus reikalingus leidimus ir licencijas atlikti veiksmus, reikalingus šios Sutarties vykdymui.
10.2. Šalys savarankiškai atsako už visų mokestinių įsipareigojimų vykdymą valstybei.
10.3. Klientas neturi teisės perduoti teisių ir pareigų, kylančių iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško autoPildyk sutikimo. autoPildyk pasilieka teisę bet kuriuo metu perduoti teises ir pareigas, kylančias iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo, jeigu tokiam teisių ir pareigų perdavimui neprieštarauja teisės aktai.
10.4. Jei kuri nors Sutarties nuostata pripažįstama negaliojančia, likusios Sutarties nuostatos nenustoja galios.
10.5. Sutartis įsigalioja kaip tai numatyta Sutarties 2.4 punkte. Klientas Sutarties tekstą gali išsisaugoti registracijos Sistemoje metu.
10.6. Ši Sutartis Sistemoje pateikiama Lietuvių kalba ir su šia Sutartimi susipažįstama registracijos Sistemoje metu.
10.7. Sutartyje pateikiamos nuorodos į interneto svetaines ir Priedai, reglamentuojantys atskirų paslaugų teikimą, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys ir Klientui yra taikomi nuo tada, kai Klientas pradeda naudotis atitinkama paslauga.

Informacija atnaujinta: 2015-02-02